SCHOTTKY / DO-214AB (SMC)

IF: 3.00A
Part NO. IF VRRM VF
SM3100C 3.00A 100.00V 0.85V
SM320C 3.00A 20.00V 0.55V
SM330C 3.00A 30.00V 0.55V
SM340C 3.00A 40.00V 0.55V
SM350C 3.00A 50.00V 0.70V
SM360C 3.00A 60.00V 0.70V
SM380C 3.00A 80.00V 0.85V
SM390C 3.00A 90.00V 0.85V
IF: 5.00A
Part NO. IF VRRM VF
SM5100C 5.00A 100.00V 0.85V
SM520C 5.00A 20.00V 0.55V
SM530C 5.00A 30.00V 0.55V
SM540C 5.00A 40.00V 0.55V
SM550C 5.00A 50.00V 0.70V
SM560C 5.00A 60.00V 0.70V
SM580C 5.00A 80.00V 0.85V
SM590C 5.00A 90.00V 0.85V